ผู้บริหาร บริษัท นพี กรุ๊ป จำกัด ได้เล็งเห็น ความสำคัญด้านการศึกษา
และการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมในท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ
บริษัทฯ เล็งเห็นแล้วว่า โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน เป็นโรงเรียนที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอลำลูกกา
ทางบริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา แด่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี
และขนมต่างๆ ในงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562


ทุกสังคมควรให้ความสำคัญแก่เด็กนะคะ เพื่อให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของตนเอง
จะได้ประพฤติปฎิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ
ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ
และมีความซื่อสัตย์สุจริต


คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก
คือศึกษาเล่าเรียน  จะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่างๆ
ให้เป็น อบรมขัดเกลาความประพฤติ และความคิดจิตใจ ให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส
และเฉลียวฉลาดมีเหตุผล
เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองสังคมต่อไป

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนป้ายมอบทุนการศึกษาเป้นประจำทุกปี จาก บริษัท ทองหลังพระ กรุ๊ป จำกัด