"เราจะเป็นบริษัทชั้นนำของไทย ที่สอดคล้องกับ "LIFE STYLE" ของลูกค้าและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวางสืบต่อไป"